VIỆN NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa chỉ: Tầng 4, AgoHub, 12 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +(84 24) 3936 8627

Email: events@pdi-vn.org

Điện thoại
 +(84 24) 3936 8627