top of page

Điều lệ hoạt động của Viện đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (“VUSTA”) phê duyệt theo Quyết định thành lập số 752 / QĐ-LHHVN, ngày 12 tháng 7 năm 2019. Mã tổ chức và hoạt động của Viện được ban hành kèm theo Quyết định số 753 / QĐ-LHHVN, ngày 12 tháng 7 năm 2019 và được đăng ký với Bộ Khoa học và Công nghệ (“MOST”) theo Giấy phép đăng ký số A-2098 ngày 22 tháng 7 năm 2019.

 

Viện hoạt động theo nguyên tắc độc lập, tự chủ, và được tư nhân tài trợ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của VUSTA. Viện có trách nhiệm thực hiện đúng các hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, và trong Điều lệ hoạt động đã được VUSTA phê duyệt.

bottom of page