top of page

Viện Quy hoạch và Phát triển (PDI) thực hiện các chương trình nghiên cứu chung và cung cấp tư vấn cùng với các dịch vụ tư vấn, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, bền vững, đầu tư và quy hoạch. Đội ngũ cố vấn của chúng tôi quy tụ các nhân tài trong nước và quốc tế, bao gồm các chuyên gia được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực của họ. Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết các vấn đề mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế, đặc biệt là khi nền kinh tế phát triển, Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và cộng đồng quốc tế.

Các mảng chính: 

- Theo dõi sự phát triển kinh tế khu vực và thế giới nhằm củng cố kiến thức nền tảng cho chiến lược phát triển quốc gia và khu vực trong tương lai;

- Đánh giá các chính sách và luật lệ quốc gia để phù hợp với phát triển kinh tế, tăng trưởng bền vững, giống với các chính sách quốc tế trên các điều lệ tốt nhất

- Thẩm định quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, vùng, tỉnh để tham mưu hoạch định chính sách phù hợp trong tương lai;

- Phát triển và tham gia các mạng lưới quốc tế nhằm củng cố đất nước trên cơ sở các bên đều có lợi;

- Cung cấp các nguồn lực thích hợp thông qua các chương trình quản lý, hội nghị và sự kiện;

- Cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ tư vấn.

bottom of page