CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

   1.Chức năng

Tập hợp các nguồn nhân lực, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực liên quan; đặc biệt là các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm đã đến nghỉ hưu cùng với lực lượng trẻ, để cùng nhau thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tham mưu, tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, quy hoạch để giải quyết những yêu cầu của phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.

   2. Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu, cập nhật về tình hình kinh tế thế giới, khu vực; các cơ chế chính sách và tập quán tốt của quốc tế trong phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia;

  2. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý kinh tế xã hội và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cơ chế chính sách phù hợp với Việt Nam

  3. Cung cấp dịch vụ tư vấn về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

  4. Cung cấp dịch vụ tư vấn về phát triển dự án, xúc tiến đầu tư để thực hiện các dự án trong quy hoạch đã được phê duyệt.

  5. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tư vấn, phản biện tích cực về cơ chế chính sách quản lý kinh tế.

  6. Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quản lý kinh tế và quy hoạch trên nền tảng các công nghệ mới (big data, AI, satellite, digitalization….)

  7. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về kinh tế và chính sách phát triển; cung cấp dịch vụ đào tạo phổ biến pháp luật về quản lý kinh tế, quy hoạch và đầu tư.