top of page
11111.png

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển (tên viết tắt: PDI) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), được thành lập theo Quyết định thành lập số 752/QĐ-LHHVN ngày 12/07/2019 và Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A-2098 ngày 22 tháng 07 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại ngân hàng; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động được ghi trong Giấy đăng ký hoạt động do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện do Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

bottom of page