top of page

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 1. Phương án hoạt động trong ngắn hạn

 1. Mục tiêu:

 • Xây dựng, tổ chức, sắp xếp, quản lý và vận hành bộ máy của Viện theo hướng chuyên môn hóa và phối hợp đồng bộ trên cơ sở điều hành và quản lý của Viện. Thu hút các nguồn nhân lực, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực liên quan; đặc biệt là các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm đã đến tuổi nghỉ hưu cùng với lực lượng trẻ, để cùng nhau giải quyết những yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới;

 • Xây dựng và phát triển trên cơ sở sắp xếp, bố trí, phối hợp các nguồn lực thuộc Viện và liên kết với các cá nhân, đơn vị, trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam có chuyên môn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

 • Cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo phổ biến pháp luật về kinh tế và quy hoạch trong phạm vi nhiệm vụ đã đăng ký.

     2. Các hoạt động cụ thể:

 • Cùng các đối tác trong và ngoài nước có uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

 • Mở một số lớp đào tạo phổ biến kiến thức về Luật Quy hoạch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

 • Tổ chức, tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về kinh tế, đầu tư và quy hoạch.

 • Mở rộng mạng lưới các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

       3. Các điều kiện thực hiện

 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực và tài chính: Trong giai đoạn này, Viện hoạt động chủ yếu dựa vào các nguồn lực của các thành viên, các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác với Viện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Chiến lược hoạt động trung và dài hạn:

 1. Mục tiêu:

 • Phát triển chuyên sâu và phối hợp đa ngành để thực hiện các quy hoạch tổng thể theo phương pháp tích hợp.

 • Tham mưu, đề xuất và phản biện tích cực các cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội.

 • Trở thành Viện nghiên cứu tin cậy của Chính phủ, được công nhận rộng rãi trong nước và quốc tế.

   2. Các hoạt động dự kiến:

 • Kiện toàn bộ máy tổ chức: xây dựng bộ máy điều hành, quản lý và hoạt động của Viện đủ mạnh theo xu hướng phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế;

 • Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án, dự án cụ thể về chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các công cụ quản lý kinh tế và quy hoạch mới phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

    3. Các điều kiện thực hiện:

 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực và tài chính: Nguồn thu từ các dịch vụ và các nguồn tài trợ hợp pháp trong nước và quốc tế.

 • Phối hợp với các trường đại học, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực có liên quan trong và ngoài nước để thực hiện các công việc và định hướng phát triển theo yêu cầu chung.

bottom of page